Cá biển

Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Cá hồi loại 1/ 1kg
  300.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 2. Cá hồi cắt khúc/ 1kg
  289.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 3. Cá hồng/ 1kg
  150.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 4. Cá ngừ/ 0.5kg
  200.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 5. Cá thu cả con/ 0.5kg
  150.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 6. Cá thu cắt khúc/ 0.5kg
  200.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang